Internet Site içi

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI ve DERS İÇERİKLERİ

 

I. YARIYIL

ZORUNLU  DERSLER

DERS ADI

ÖĞRETİM ÜYESİ

T U K

ECTS

Metropolitan Yönetimler

Doç. Dr. Hazma ATEŞ

3 0 3

6

Çevre Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Muharrem ES

3 0 3

6

Seminer I

 

0 2 0

3

SEÇİMLİK DERSLER

Kır ve Köy Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Muharrem ES

3 0 3

5

Sosyal Bilimlerde Yöntem

Yrd. Doç. Dr. Güven BAKIREZER

3 0 3

5

Kent ve Siyaset

Yrd. Doç. Dr. Ahmet NOHUTÇU

3 0 3

5

II.YARIYIL

ZORUNLU  DERSLER   

DERS ADI

ÖĞRETİM ÜYESİ

T U K

ECTS

Kent ve Kentlileşme

Yrd. Doç. Dr. Muharrem ES

3  0  3

7,5

Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler

Yrd. Doç. Dr. Ahmet NOHUTÇU

3  0  3

7,5

Seminer II

 

0  2  0

5

SEÇİMLİK DERSLER

Türk Şehir Tarihi

Yrd. Doç. Dr. Muharrem ES

3  0  3

5

Araştırma Yöntemleri

Yrd. Doç. Dr. Yücel DEMİRER

3  0  3

5

Örnek Belediyeciler

Doç. Dr. Hamza ATEŞ

3  0  3

5

KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

KÇM510 Kent ve Kentlileşme

Kent olgusunun ortaya çıkışı ile birlikte gelişen kentte yaşayan birey ve grupların, kente adapte olabilirliklerinin hangi model çevresinde değerlendirileceğinin irdelendiği  bu derste; öğrenci;özellikle mekan olarak kent ile bu mekanı paylaşan bireylerin ortak sembol ve tutumlarındaki uyarlık üzerinde düşünmeye teşvik edilecektir. Kentli olma vasfını kazanmanın kriterleri nelerdir? sorusu etrafında işlenecek olan derste, kavramların evrenselliklerinin de sorgulanması amaçlanmaktadır.

KÇM 511 Çevre Yönetimi

Bu dersin amacı, öğrencilere Sanayi devrimi ve modernleşme sonucunda ortaya çıkan mal ve hizmet miktarındaki artışın üretimi ve tüketimi de aynı doğrultuda etkilemesi ile çevre üzerinde oluşan tahribatın  sebep ve sonuçları hakkında çözüm önerileri üretmelerini sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır:

•   Yaşanabilir bir çevre için gerekli olan zihin ve anlayış dönüşümün nasıl sağlandığı  hakkında bilgi sahibi olmuş olacaktır.

•   Türkiye’nin  ve dünyanın belli başlı çevre problemleri üzerine düşünmeye başlamış olacaktır.

•   Global düzeydeki çevresel kirlenmenin sadece ortaya çıktığı yerde değil, tüm dünya için tehlike arz ettiği noktasında çevreci bir bilinç kazanmış olacaktır.

KÇM 507  Kır ve Köy Yönetimi

Bu dersin amacı, öğrencilere kır ve köy yönetim sistemi hakkında temel bilgileri vermektir.Kırsal alanda nüfusun  azalması ve kentsel alanda artan yerleşik nüfus ve bunu önlemek için  alınabilecek tedbirler incelenecektir.Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır.:

•   Kentsel ve kırsal planlama .

•   Kırsal hayat Tarzı ve anlaşılması

•   Öğrenciler kırsal alan yönetimi hakkında bilgi sahibi olacaklardır

KÇM 504 Araştırma Yöntemleri

 Bu ders araştırma aşamasındaki Siyaset Bilimi öğrencileri için hazırlanmıştır. Dersler sırasında toplumsal bilimler felsefesi ve metodolojisi ile araştırma sürecinin değişik aşamaları incelenecektir. Öğrencilerin dönem boyunca edindikleri hipotez oluşturma, veri kaynaklarını verimli ve doğru bir biçimde kullanma ve araştırma bağlamlı etik konularda duyarlılık gibi bilgileri, üzerinde çalışmakta oldukları (ya da yeni başlayacakları) projeler üzerinden sınamaları beklenecektir. Dersin ana amacı sosyal bilimlerde araştırma ve anlama faaliyetinin anahtar kavramlarının öğrenciye edindirilmesi olduğundan, sosyal bilimlerin ve onun yönteminin evrimi temel düşünce akımları çerçevesinde tartışılacaktır

KÇM 503 Sosyal Bilimlerde Yöntem

Bu dersin amacı öğrencilere sosyal bilimlerdeki başlıca metodolojik yaklaşımları tanıtmak, bunları kent ve çevre ortamına uygulama üzerine düşündürtmektir.  Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış durumda olacaktır:

•   Sosyal bilimlerdeki başlıca metodolojik yaklaşımlar

•   Kent ve çevre sorunlarına sosyal bilimlerin genel perspektifinden bakmak

KÇM 505 Kent ve Siyaset

Bu derste kentleşme ve siyaset olguları, süreçleri karşılıklı ilişkileri analitik ve karşılaştırmalı bir biçimde ele alınıp incelenmektedir. Siyasal kararlar, süreçler, yapılar, mekanizmalar ve ilişkiler bağlamında kentleşme olgusu ekonomik, toplumsal, çevresel, kültürel ve hukuki bakış açılarıyla çözümlenmektedir. Ders çerçevesinde gündemde yerel yönetimleri, belediyeleri ve kentsel gelişimi etkileyen, değiştiren her türlü yerel, ulusal ve uluslar arası siyasl ve ekonomik karar ve gelişmeler bir örnek olay alınıp tartışılmaktadır.

KÇM 512 Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler

Sosyal bilimlerde önde gelen yöntemlerden biri olan “karşılaştırmalı analiz”in yerel yönetimler bazında işlendiği bu derste, öğrenci; yerel yönetim geleneğinin farklı tarihsellikler içinde eğrilmiş, değişik toplumlardaki modelleri üzerinde, karşılaştırma yöntemi kullanılarak bilgi sahibi kılınmaya çalışılmaktadır.İdari model olarak Fransa’nın benimsendiği Türkiye’de özellikle Anglosakson gelenek konusundaki teorik düzeydeki bilgi eksikliğinin giderilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Osmanlı Devleti’nden kopmuş, Ortadoğu ve Balkan devletlerinin yerel yönetim geleneği ile modern Türkiye’deki yerel yönetim profili arasındaki benzerlikler ve farklılıkların ortaya konulması amaçlanmaktadır.

KÇM 509  Metropoliten Yönetimler

Bu dersin amacı; öğrencilere metropoliten yönetimlerin işleyiş tarzı ve günümüzde büyük bir problem arz eden büyük şehirlerdeki yerleşim sorunları hakkında mevcut yönetim biçiminin almış olduğu tedbirler üzerine bilgi edinmek ve varolan çözümleri eleştiri süzgecinden geçirip, yeni öneriler geliştirilmesinin önünü açmak olarak belirmektedir.

KÇM 508 Türk Şehir Tarihi

Uygarlığın doğuşu ile kentlerin doğuşu arasındaki paralellik antropolojinin ortaya koyduğu, neredeyse kesinlik derecesindeki bir veridir. Bu bağlamda Türk medeniyeti üzerine yapılan incelemelerin ana eksenlerinden biri de Türk şehrinin kendine özgü yönlerinin ortaya konulabilmesini gerekli kılıyor. Tarihsel süreç içerisinde Türk şehrinin geçirdiği mekana ve insana dair gelişimlerin incelenerek modern Türk şehrinin tarihsel arka planının ortaya konulmasının amaçlandığı bu ders, hem teorik araştırmalara kaynaklık eden doküman taramalarıyla hem de modern şehrin hali hazırı hakkında somut bilgileri ortaya koyan alan araştırmalarıyla bir arada yürütülecektir.

KÇM510 Örnek Belediyeciler

Bu dersin amacı, öğrencilere belediye yönetiminde başarı seviyesine etki eden faktörler hakkında bilgi vermek ve dünya çapında başarılı belediyeler ve onların yöneticilerinin başarıyı elde etme hikayeleri hakkında bilgi toplamaktır. Bu dersin sonunda, öğrencileri şu hususlarda bilgi sahibi olmuş olacaklardır:

•   Belediye yönetiminde dahili ve harici başarı faktörleri

•   Belediye yönetiminde ulusal ve uluslar arası iyi örnekler

•   Belediyelerdeki başarılı yenilik hikayeleri

Yerel yönetimlerde gelişen modeller

 

 

2010 -2011 GÜZ DÖNEMİ
FİNAL SINAV PROGRAMI
:: Site Haritası l :: Yönetici Girişi